Boli me mišić, ali ne želim propustiti PortugalNe spa­dam u gru­pu onih ko­ji se ra­du­je po­vre­di Kris­ti­ja­na Ro­nal­da. Iz vi­še ra­zlo­ga. Uos­ta­lom, ni­ko nam ne ga­ran­ti­ra da će­mo eli­mi­ni­sa­ti Por­tu­gal­ce bez nji­ho­vog naj­bo­ljeg igra­ča. Na­ža­lost, i Mi­ro­slav Bla­že­vić ima pro­ble­ma. Upi­tan je nas­tup Mi­ra­le­ma Pja­ni­ća, no­go­me­tnog vra­go­la­na, ve­le­maj­sto­ra sa kom­pju­te­rom u gla­vi. «Mi­re» se po­vri­je­dio u su­sre­tu sa Li­ver­pu­lom, ka­da je pot­kraj prvog di­je­la osje­tio bol u mi­ši­ću li­je­ve no­ge.

Mi­ra­lem je na naš te­le­fon­ski po­ziv od­go­vo­rio iz li­je­čni­čke or­di­na­ci­je Li­ona

. - Si­gur­no je da ne­ću igra­ti na­re­dni meč fran­cus­kog šam­pi­ona­ta pro­tiv Mar­se­ja, ali to me ne bri­ne, ko­li­ko ne­iz­vje­snost oko nas­tu­pa u Li­sa­bo­nu - bi­la je prva rea­kci­ja Pja­ni­ća.

Šta ka­žu li­je­čni­ci?

- Bio sam na prvom pre­gle­du i do­kto­ri su op­ti­mis­ti. Ve­če­ras (si­noć ka­sno) imam još je­dan pre­gled, gdje će snim­ci po­ka­za­ti stvar­nu di­ja­gno­zu. Bo­li me pri ve­ćem na­po­ru, ali ni­ka­ko ne že­lim pro­pus­ti­ti Por­tu­gal. Osje­tio sam bol još pro­tiv St. Etje­na, mi­slio sam da će me po­pus­ti­ti, ali pro­tiv Li­ver­pu­la ni­sam iz­držao.

Sre­ćom, nje­gov izos­ta­nak ni­je os­ta­vio ve­će po­slje­di­ce.

Ide­mo da­lje, prvi smo u gru­pi, ma­da se igra­ju još dva ko­la. Sa­da če­ka­mo no­vog pro­ti­vni­ka. Do­bit će­mo vje­ro­va­tno ne­ko­ga ko za­vrši kao dru­go­pla­si­ra­ni. U sta­nju smo da ode­mo do fi­na­la u Li­gi prva­ka.

Nas vi­še za­ni­ma­ju na­še šan­se pro­tiv Por­tu­ga­la.

Mo­že­mo pro­ći Por­tu­gal­ce, jer je ve­li­ka stvar što igra­mo prvo u Li­sa­bo­nu. Već da­ni­ma se osje­ća gro­zni­ca. Zo­vu sa svih stra­ne. Evo i sa­da dok sam po­vri­je­đen zo­vu me zna­ni i ne­zna­ni. La­kše mi je zbog to­ga, jer vi­dim da me lju­di po­drža­va­ju. Zva­li su me Spa­hić, Na­da­re­vić, Mi­si­mo­vić, Mu­ra­to­vić.., vje­ro­va­tno i os­ta­li, ali se ni­sam svi­ma ja­vio, jer mi je mo­bi­tel bio is­klju­čen. Hva­la svi­ma, nas­to­jat ću se odu­ži­ti do­brim igra­ma - po­ru­čio je iz Li­ona Mi­ra­lem Pja­nić.

Naš Ro­nal­do

Bez ob­zi­ra što ni­je u prvom pla­nu kod Bla­že­vi­ća, Pja­nić je igrač ek­stra kla­se. On to do­ka­zu­je sva­kom no­vom uta­kmi­com u zah­tje­vnom fran­cus­kom šam­pi­ona­tu i pres­ti­žnoj Li­gi prva­ka. Do­ka­zi­vao bi i pot­vrđi­vao svo­ju kla­su i u re­pre­zen­ta­ci­ju, da do­bi­ja šan­su. Na­ža­lost, za sa­da je u dru­gom pla­nu, džo­ker sa klu­pe, ma­kar je sa de­ve­tna­est go­di­na di­ri­gent igre Li­ona. Mi­re je naš bu­du­ći Ro­nal­do. I se­le­ktor je svjes­tan ka­kvog ima ka­pi­tal­ca, no Ći­ro ima i svo­je ar­gu­men­te za­što no­go­me­tnog ge­ni­ja drži na klu­pi. Odmah će vam re­ći ka­ko je sa Pro­si­ne­čkim na klu­pi i «tem­pa­šem» Kru­nom Jur­či­ćem osvo­jio svjet­sku bron­zu.