Alen Škoro: Ne idem nigdje s KoševaIzu­zi­ma­ju­ći po­raz u Ši­ro­kom u za­os­ta­loj uta­kmi­ci 9. ko­la, Sa­ra­je­vo je pro­šle su­bo­te os­tva­ri­lo tre­ću uzas­to­pnu li­ga­šku po­bje­du. Na­kon Sla­vi­je (2:0), po­bje­de u vje­či­tom der­bi­ju na Grba­vi­ci pro­tiv Že­lje­zni­ča­ra (2:1), «bor­do tim» je ovaj put bi­lo ubje­dljiv pro­tiv Ru­da­ra iz Pri­je­do­ra (3:0). Kao i na Grba­vi­ci, i ovaj put gla­vnu ulo­gu na te­re­nu je imao Alen Ško­ro ko­ji je pos­ti­gao dva go­la, a onaj po­slje­dnji je bio pra­vo re­mek dje­lo ka­da je uspio lo­bo­va­ti gol­ma­na Av­du­ki­ća ko­ji je sta­jao na sve­ga pet - šest me­ta­ra od svog go­la. To je bio Ale­nov de­ve­ti gol u prven­stvu, ta­ko da sa­da vo­di na lis­ti stri­je­la­ca Pre­mi­jer li­ge BiH, za­je­dno sa Adi­nom Dža­fi­ćem (Ve­lež) i Du­škom Sta­ji­ćem (Mo­dri­ča) sa po de­vet go­lo­va.

O ka­kvom kla­snom na­pa­da­ču se ra­di go­vo­ri i či­nje­ni­ca da Ško­ro zbog po­vre­de ni­je igrao ve­li­ki dio je­se­njeg di­je­la prven­stva (prvih pet ko­la), a ipak je uspio do­ći na prvo mjes­to lis­te stri­je­la­ca.

- Šte­ta što je kraj po­lu­se­zo­ne već slje­de­ćeg vi­ken­da. Ta­man smo se za­hu­kta­li, go­lo­vi su kre­nu­li, po­bje­đu­je­mo... - ka­že Ško­ro.

Na­re­dne ne­dje­lje na pro­gra­mu je ve­li­ki der­bi u Ba­njoj Lu­ci gdje Sa­ra­je­vo u naj­va­žni­joj uta­kmi­ci po­lu­se­zo­ne gos­tu­je dru­go­pla­si­ra­nom Bor­cu, di­rek­tnom kon­ku­ren­tu za je­dno od prva tri mjes­ta.

- To je odli­čna eki­pa. Baš kao i mi i oni ima­ju ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji po­te­zom mo­gu ri­je­ši­ti pi­ta­nje po­bje­dni­ka. Po­se­bnu paž­nju mo­rat će­mo obra­ti­ti na Bil­bi­ju, Vra­nje­ša i Kaj­ku­ta. Po­slje­dnju dvo­ji­cu li­čno po­zna­jem sa re­pre­zen­ta­ti­vnih oku­plja­nja. Mo­gu na­ni­je­ti šte­tu sva­kom ti­mu. Uz kva­li­te­tno su­đe­nje i di­re­ktan TV pre­nos, oče­ku­jem pra­vi fu­dbal­ski spe­ktakl na­re­dne ne­dje­lje - ka­zao nam je naj­bo­lji stri­je­lac Sa­ra­je­va.

Na su­sre­tu pro­tiv Ru­da­ra je­dna gru­pa na­vi­ja­ča na sje­ver­noj tri­bi­ni po­di­gla je u zrak tran­spa­rent na ko­jem je pi­sa­lo; Ško­ro, os­ta­ni! Me­đu naj­va­tre­ni­jim na­vi­ja­či­ma Sa­ra­je­va po­ja­vi­la se i vi­jest da bi Ško­ro mo­gao na­pus­ti­ti klub već na zi­mu.

- Is­ti­na je da u mom ugo­vo­ru sto­ji da mo­gu oti­ći ako mi is­krsne ne­ka ja­ka po­nu­da. Me­đu­tim, od mog odlas­ka tre­nu­tno ne­ma ni­šta. Za­do­vo­ljan sam na Ko­še­vu i ne idem ni­gdje. Po­nu­da je bi­lo, ali sve je to ne­kon­kre­tno - ka­zao je lju­bi­mac na­vi­ja­ča Sa­ra­je­va.

Tor­lak, Ja­ho­vić, Dža­kmić, Mu­mi­no­vić...

U Ba­njoj Lu­ci «bor­do tim» bi tre­bao otpu­to­va­ti u naj­ja­čem sas­ta­vu.

- Iako se mi­sli­lo da ne­će igra­ti, Ihti­ja­re­vić je sti­snuo zu­be i odi­grao pro­tiv Ru­da­ra dos­ta do­bro. Po­red nje­ga, na­kon odle­ža­ne gri­pe vra­ća nam se i sto­per Tor­lak, te Ja­ho­vić, Dža­kmić i Mu­mi­no­vić, ko­ji su odra­di­li žu­te kar­to­ne - re­kao je Ško­ro do­dav­ši ka­ko od na­re­dnog du­ela oče­ku­je mno­go jer bi even­tu­al­na po­bje­da zna­či­la i uklju­če­nje u bor­bu za prva­ka drža­ve.