Travnik lažirao čak pet od šest utakmica u Švicarskoj?Bo­san­sko­her­ce­go­va­čki no­go­met po­no­vo je u ži­ži in­te­re­so­va­nja svjet­ske ja­vnos­ti na­kon afe­re oko na­mje­šta­nja uta­kmi­ca ko­ja je ot­kri­ve­na u Nje­ma­čkoj. Na­vo­dno je u Pre­mi­jer li­ga BiH na­mje­šte­no osam su­sre­ta, a naj­de­blji kraj u ci­je­loj pri­či izvu­kao je NK Tra­vnik i to zbog na­vo­dnog na­mje­šta­nja pri­ja­telj­ske utakmice sa švi­car­skim Si­onom 26. ju­na ove go­di­ne.

"Žrtve­no ja­nje"

"San" je ju­čer obja­vio izja­vu pred­sje­dni­ka "Si­ona" Kris­ti­ja­na Kon­stan­ti­na da je "Tra­vnik" uta­kmi­cu la­ži­rao po­mo­ću je­dne in­ter­net kla­di­oni­ce iz Azi­je, a da je do­bi­ve­nim nov­cem fi­nan­si­rao pri­pre­me u Švi­car­skoj. U NK "Tra­vnik", ka­ko se i oče­ki­va­lo, odmah su oš­tro de­man­to­va­li te tvrdnje, re­kav­ši da se ra­di o čis­tim izmiš­ljo­ti­na­ma.

- Ni­je mi ja­sno ka­ko čo­vjek ko­ji je pred­sje­dnik ozbi­ljnog klu­ba kao što je "Si­on", mo­že re­ći ta­kvu ne­is­ti­nu. To je sra­mo­ta. "Tra­vnik" ni­ka­da ni­je učes­tvo­vao ni u ka­kvim mu­tnim ra­dnja­ma i na­mje­šta­nji­ma. Za­što je ne­ko­me ču­dno da iz­gu­bi­mo uta­kmi­cu od pet pu­ta ja­čeg pro­ti­vni­ka - ka­že za "San" ta­daš­nji pred­sje­dnik NK "Tra­vnik" Dže­vad Be­či­ra­gić.

Ina­če, "Tra­vnik" je na pri­pre­ma­ma u Švi­car­skoj kra­jem ju­na ove go­di­ne odi­grao šest uta­kmi­ca u ko­ji­ma je pet iz­gu­bio, a je­dnu re­mi­zi­rao.

- Ra­di­lo se o re­no­mi­ra­nim pro­ti­vni­ci­ma ko­ji­ma je prven­stvo po­či­nja­lo za pet da­na, a mi smo tek po­če­li sa pri­pre­ma­ma. Me­đu­tim, bo­jim se da smo mi u Švi­car­skoj mo­žda bi­li žrtve­no ja­gnje i da su nas ta­mo is­ko­ris­ti­li upra­vo za te mu­tne ra­dnje - ka­že Be­či­ra­gić.

Ka­pi­ten i spor­tski di­re­ktor "Tra­vni­ka", je­dan je od fu­dba­le­ra ko­ji ni­je pu­to­vao u Švi­car­sku na pri­pre­me Mid­hat Sa­raj­čić ta­ko­đer de­man­tu­je bi­lo ka­kvu po­ve­za­nost Tra­vni­ča­na sa na­mje­šta­njem.

- Ni­sam igrao tu uta­kmi­cu, ali od­go­vor­no tvrdim da u ovim izja­va­ma pred­sje­dni­ka "Si­ona" ne­ma ni mrve is­ti­ne. Me­đu­tim, ako ne­ko mi­sli da ne­što kri­je­mo, ne­ka is­tra­žni or­ga­ni ura­de svoj po­sao. Buj­rum, sve se mo­že pro­vje­ri­ti, ne­ma ra­zlo­ga da ne­što kri­je­mo. Is­ti je slu­čaj i sa uta­kmi­com pro­tiv "Mo­dri­če". Ima­ju snim­ci, ima­ju ka­me­re, ne­ka do­ka­žu da smo ne­što na­šti­ma­li. Ogra­đu­je­mo se od svih op­tu­žbi jer su neo­sno­va­ne - re­kao je ju­čer Sa­raj­čić za "San".

SI­PA pra­ti

S dru­ge stra­ne, do­bro oba­vi­je­šte­ni izvo­ri za "San" tvrde da "Tra­vnik" ipak jes­te ite­ka­ko umi­je­šan u afe­ru na­mje­šta­nja uta­kmi­ca u Švi­car­skoj!

Na­ime, ovaj izvor tvrdi da je re­zul­tat bio na­mje­šten u čak pet uta­kmi­ca ko­je su Tra­vni­ča­ni odi­gra­li i da je sa­mo uta­kmi­ca sa "Šef­ha­uze­nom" (1:1) bi­la re­gu­lar­na.

- Mo­žda bi i ona bi­la na­šti­ma­na da ni­je odi­gra­na na sa­mom po­čet­ku pri­pre­ma. Me­đu­tim, ka­sni­je je stva­ri u svo­je ru­ke pre­uzeo vla­snik je­dne ta­moš­nje kla­di­oni­ce ko­ji nam je pred sva­ku uta­kmi­cu go­vo­rio ka­ko da igra­mo i ka­kav re­zul­tat mo­ra bi­ti na kra­ju jer su ulo­že­ne ve­li­ke pa­re na zbroj go­lo­va. Ra­di­lo se o čo­vje­ku sa na­ših pros­to­ra ko­ji se od prvog da­na pri­pre­ma vrtio oko ho­te­la. Ni­je to ni­ka­kva taj­na, to zna­ju i igra­či, a znao je i stru­čni štab - tvrdi naš izvor.

Tra­vni­ča­ni su u Švi­car­sku pu­to­va­li sa pod­mla­đe­nim sas­ta­vom, jer je je­dna gru­pa sta­ri­jih igra­ča boj­ko­to­va­la pri­pre­me. Tra­ži­li su da im se is­pla­te za­os­ta­le pla­te.

- Ve­ći­nom su igra­li ju­ni­ori, to sve go­vo­ri. Ra­di­lo se o igra­či­ma ko­ji se ni­su ni­šta pi­ta­li, sa­mo su slu­ša­li šta im se go­vo­ri­lo - tvrdi naš izvor.

Pre­ma ono­me što se mo­že vi­dje­ti u Evro­pi, is­tra­žni or­ga­ni na lis­ti osu­mnji­če­nih ima­ju oko 200 ime­na iz de­vet drža­va. Ra­di se o klup­skim fun­kci­one­ri­ma i fi­nan­si­je­ri­ma, tre­ne­ri­ma, igra­či­ma i su­di­ja­ma. Svi oni su, pre­no­se me­di­ji, tre­nu­tno pod is­tra­gom.

U BiH, me­đu­tim, još zva­ni­čno ni­je sti­gao ni­ka­kav zah­tjev, ni stra­nih ni do­ma­ćih pra­vo­su­dnih or­ga­na da se is­tra­ga po­ve­de i ov­dje. Tvrde ta­ko u Drža­vnoj agen­ci­ji za is­tra­ge i za­šti­tu, SI­PA.

- Mi smo u stal­nom kon­ta­ktu sa sa­ve­znom kri­mi­na­lis­ti­čkom po­li­ci­jom, ali ni­ka­kva se is­tra­ga kod nas se još uvi­jek ne vo­di - ka­že za "San" Že­ljka Ku­jun­dži­ja, por­tpa­rol SI­PA-e.

M. Aš­čić

Glas na­ro­da

"Ej šta je sa ču­ve­nom uta­kmi­com izme­đu Le­ota­ra i Sla­vi­je u Tre­bi­nju ko­ja je išla iz 2 u 1 i se­dam plus go­lo­va, ta­da su po­je­din­ci u Lu­ka­vi­ci uze­li stra­šan pa­re. Što o to­me ni­ko ne pi­še", ko­men­tar je po­sje­ti­te­lja na por­ta­lu Sa­ra­je­vox, dok dru­gi tvrdi da je čis­ti do­kaz ka­ko se šti­ma­ju uta­kmi­ce, su­sret "Tra­vni­ka" i "Mo­dri­če" ko­ji je išao iz 2 u 1 i sa čak 11 go­lo­va.

"Sla­vi­ja" u po­li­ci­ji

Pred­sje­dnik "Sla­vi­je", Dra­gan Ku­li­na, či­ja se eki­pa pri­je dvi­je go­di­ne su­mnji­či­la da je učes­tvo­va­la u na­mje­šta­nju uta­kmi­cu sa "Le­ota­rom", ka­že za "San" da je je­dno tvrdi­ti, a dru­go ar­gu­men­ti­ra­ti.

- Upo­znat sam sa tvdnja­ma iz UEFA-e, ali još je­dnom ću re­ći, "Sla­vi­ja" ni­kad ni­je učes­tvo­va­la u mu­tnim igra­ma. Po­te­že se uta­kmi­ca sa "Le­ota­rom", a ci­je­le eki­pa "Sla­vi­je" je do­bro­vo­ljno oti­šla u po­li­ci­ju da bi se is­tra­žio ci­jel slu­čaj. Ako smo kri­vi, tre­ba da sno­si­mo od­go­vor­nost. No, ar­gu­men­ti da smo na­mjes­ti­li uta­kmi­cu ne pos­to­je - ka­že Ku­li­na.

Pu­tu­je li Uša­no­vić?

Pred­sje­dnik No­go­me­tnog sa­ve­za BiH Su­lej­man Čo­la­ko­vić re­kao je ju­čer za "San" da mu je ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sa­ve­za Mu­nib Uša­no­vić, ne­ko­li­ko sa­ti pri­je ju­če­raš­njeg izri­ca­nja pre­su­de, ja­vio da da­nas pu­tu­je za Ni­on na sas­ta­nak ko­ji su za­ka­za­li čel­ni­ci UEFA-e.

- Svi zna­mo ka­kva je pre­su­da. Ne bih vam znao re­ći ho­će li Uša­no­vić ipak pu­to­va­ti. Na­kon pre­su­de, me­ni se ni­je ja­vio. Ne sa­mo me­ni, ne­go ni­ko­me iz Sa­ve­za. Sra­mo­ta je šta se ovo de­ša­va. UEFA nam pu­še za vra­tom, a mi ne­ma­mo ni ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra - ka­že Čo­la­ko­vić.

U Ni­onu bi, ina­če, tre­ba­li bi­ti pred­sta­vni­ci de­vet sa­ve­za či­je su li­ge obu­hva­će­ne is­tra­gom nje­ma­čkog tu­ži­laš­tva o na­mje­šta­nju uta­kmi­ca. Osim bh. li­ge, is­tra­žu­ju se i uta­kmi­ce odi­gra­ne u li­ga­ma Hrvat­ske, Nje­ma­čke, Aus­tri­je, Ma­đar­ske, Slo­ve­ni­je, Tur­ske, Švi­car­ske i Bel­gi­je.

Ha­pše­nja i u Ita­li­ji Do ju­čer je 15 ha­pše­nih u Nje­ma­čkoj me­đu ko­ji­ma i hrvat­ski držav­lja­ni bra­ća An­te i Mi­lan Ša­pi­na iz Ber­li­na ko­ji su već, 2005., bi­li osu­đi­va­ni zbog na­mje­šta­nja re­zul­ta­ta no­go­me­tnih su­sre­ta. Dvi­je oso­be uha­pše­ne su i u Švi­car­skoj. Is­to­vre­me­no i iz Ita­li­je je sti­gla vi­jest da je ta­moš­nja po­li­ci­ja ju­čer uhap­si­la de­vet oso­ba, me­đu ko­ji­ma je i pred­sje­dnik dru­go­li­ga­škog klu­ba "Po­ten­za". Pre­ma ri­je­či­ma tu­ži­te­lja, ha­pše­nja su izve­de­na na te­me­lju op­tu­žbi za kla­đe­nje i član­stvo u kri­mi­nal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a uha­pše­ni su osu­mnji­če­ni za na­mje­šta­nje uta­kmi­ca dru­ge li­ge u se­zo­ni 2007./2008. i za se­dam uta­kmi­ca naj­vi­še ama­ter­ske li­ge pro­šlu se­zo­nu.

Su­spen­zi­je u Švi­car­skoj

U Švi­car­skoj je dru­go­li­gaš "Go­sau" su­spen­di­rao ve­znja­ka Ma­ri­ja Bi­go­ni­ja zbog na­vo­dne uple­te­nos­ti u skan­dal, , a dru­go­li­gaš "Tun" je u ne­dje­lju su­spen­di­rao na­pa­da­ča Oma­ra Fa­ja na­kon što ga je po­li­ci­ja ispi­ti­va­la u ve­zi ovog slu­ča­ja.

US­KOK kre­nuo u Hrvat­skoj

Ured za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la US­KOK i po­li­ci­ja po­če­li su is­tra­ži­va­ti su­mnje o na­mje­šta­nju ne uta­kmi­ce "Za­dra" i "Haj­du­ka" in­te­re­san­tne nje­ma­čkom tu­ži­laš­tvu. Ne­slu­žbe­no se do­zna­je da je US­KOK tu is­tra­gu za­tra­žio na­kon na­pi­sa u me­di­ji­ma te da još ni­je do­bio ni­ka­kve kon­kre­tne in­for­ma­ci­je od nje­ma­čko­ga drža­vnog od­vje­tniš­tva ko­je, u su­ra­dnji s UEFA-om, još od po­čet­ka ove go­di­ne vo­di ve­li­ku is­tra­gu o na­mje­šta­nji­ma no­go­me­tnih uta­kmi­ca ra­di os­tva­ri­va­nja do­bi­ti na kla­di­oni­ca­ma. Gla­vni taj­nik No­go­me­tnog sa­ve­za Hrvat­ske Zo­ri­slav Sre­brić ka­že da se u toj ze­mlji is­tra­žu­je 14 uta­kmi­ca.