Kviroz je znao od koga prijeti najveca opasnostPre­ma por­tu­gal­skim me­di­ji­ma Kar­los Kvi­roz ju­nak je por­tu­gal­ske po­bje­de nad bh. re­pre­zen­ta­ci­jom. Ne­ma su­mnje, por­tu­gas­lski struč­njak, ko­ji je ro­đen u Mon­zam­bi­ku, do u naj­ma­nji de­talj pros­tu­di­rao je i pro­či­tao igru bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Znao je Kvi­roz da naj­ve­ća opa­snost po Por­tu­gal pri­je­ti od Mi­si­mo­vi­ća, po­kre­ta­ča svih na­pa­da Ći­ri­nih la­vo­va, ko­jeg je uspio u po­tpu­nos­ti za­tvo­ri­ti, omes­ti u sva­kom nje­go­vom po­ku­ša­ju da iz­gra­di na­pad na­še re­pre­zen­ta­ci­je.

No, i po­red me­dij­ske po­drške, Kvi­roz ne uži­va sim­pa­ti­je por­tu­gal­skih na­vi­ja­ča. Na­pro­tiv, on je ne­mi­lo­srdno izvi­ždan od stra­ne do­ma­ćih na­vi­ja­ča na star­tu uta­kmi­ce. Ipak, Kvi­roz dru­ga­či­je do­živ­lja­va rea­kci­je por­tu­gal­skih na­vi­ja­ča.

- Me­ne na­ši na­vi­ja­či izu­ze­tno ci­je­ne i vo­le. Ne znam ko­me su zvi­žda­li, mo­žda va­šem se­le­kto­ru ili ne­kom dru­gom, ali me­ni si­gur­no ni­su.

Por­tu­gal­ski se­le­ktor je za­do­vo­ljan uta­kmi­com...

- Sja­jan su­sret dva ve­oma do­bra ti­ma. U tri na­vra­ta nas je Bog spa­sio, ka­da su bh. igra­či po­ga­đa­li okvir go­la, ali je is­ti Bog spri­je­čio da Li­ed­son pos­ti­gne dru­gi gol i osi­gu­ra naš pro­laz. On ona­kve šan­se po­ga­đa za­tvo­re­nih oči­ju. Bh. re­pre­zen­ta­ci­ja je ve­oma do­bro odo­li­je­va­la na­pa­di­ma mo­jih na­pa­da­ča i mi­slim da je ovo re­alan re­zul­tat. Odi­gra­no je tek prvo po­lu­vri­je­me i šan­se su još uvi­jek 50 - 50. U ovom ve­oma kva­li­te­tnom dvo­bo­ju na­vi­ja­či su za­si­gur­no naj­vi­še uži­va­li.

U Ze­ni­cu pu­tu­je otvo­re­nih ka­ra­ta.

- Ne­ma tu pu­no fi­lo­zo­fi­je. U BiH do­la­zi­mo da da­mo gol, da po­bje­di­mo. Dru­ga­či­je i ne zna­mo. Bo­sna je do­ka­za­la da je je­dna od naj­bo­ljih evrop­skih se­le­kci­ja, ko­ja se s pra­vom na­šla u ba­ra­žu. Ipak smo mi u re­zul­tat­skoj pre­dnos­ti, što će nam do­zvo­li­ti da pu­no opu­šte­ni­je igra­mo od na­šeg do­ma­ći­na.

Za kraj pro­gno­zi­rao je i is­hod ba­ra­ža.

- Si­gur­no je da nas oče­ku­je vra­ški te­ška uta­kmi­ca. Su­sre­ti ba­ra­ža uvi­jek su bi­li ne­iz­vje­sni do sa­mog kra­ja. Ipak, mi­slim da je Por­tu­gal za­slu­žio da se pla­si­ra na Svjet­sko prven­stvo u Ju­žnoj Afri­ci - po­ru­čio je se se­le­ktor Por­tu­ga­la.

Špi­ju­nu Kos­ti mjes­to na tri­bi­na­ma

Ri­kar­do Kos­ta, sai­grač iz Vol­fsbur­ga Edi­na Dže­ke i Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, na­kon tro­go­diš­njeg od­sus­tva iz re­pre­zen­ta­ci­je Por­tu­ga­la izne­na­da se po­no­vo na­šao na spis­ku Kar­lo­sa Kvi­ro­za. Baš ka­ko su nje­ma­čki me­di­ji blis­ki Vol­fsbur­gu na­jav­lji­va­li, Kos­ta je po­zvan naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći či­nje­ni­ci što sva­ko­dne­vno tre­ni­ra i po­sje­du­je naj­bo­lje in­for­ma­ci­je o bh. dvoj­cu. Na­či­nom na ko­ji su Por­tu­gal­ci ušto­pa­li Mi­si­mo­vi­ća, ja­sno je da je Kos­ta svom se­le­kto­ru dao odli­čne in­for­ma­ci­je o svo­jim sai­gra­či­ma, a za­uz­vrat je Kvi­roz svog „špi­ju­na" po­čas­tio mjes­tom na tri­bi­na­ma.

Ran­gnik sti­že u Ze­ni­cu

Biv­ši stra­teg Vol­fsbur­ga a sa­da tre­ner Šal­kea Fe­liks Ma­gat ni­je za­bo­ra­vio svo­je biv­še pu­le­ne Dže­ku i Mi­si­mo­vi­ća. Ma­gat je pred uta­kmi­cu u Li­sa­bo­nu te­le­fo­nom na­zvao naš dvo­jac i po­že­lio i mno­go sre­će pro­tiv Por­tu­ga­la. I tre­ner Ho­fen­haj­ma Ralf Ran­gnik na­ja­vio je svoj do­la­zak u Ze­ni­cu, da po­drži Ibi­še­vi­ća i Sa­li­ho­vi­ća. Ran­gnik je i je­di­ni klup­ski tre­ner na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji je do­šao na je­dnu uta­kmi­cu na­še re­pre­zen­ta­ci­je.